Polityka Prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera i zarządza Twoimi danymi osobowymi, jak również zawiera informacje co do rodzaju i sposobu zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam one potrzebne i korzyściach jakie z tego dla Ciebie wynikają.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Czujemy się zobowiązani do ochrony Twojego prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Twoje zaufanie jest dla nas ważne, dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie masz obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydujesz się ich nie przekazywać, wówczas może się okazać, że nie będziemy mogli zaproponować Ci oferty pracy.
 • Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, na które wyrazisz zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie (takim jaki jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego Twoje dane osobowe są przetwarzane).
 • Przy przetwarzaniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, a ich przetwarzanie nie jest niezbędne dla realizacji innych zgodnych z prawem celów, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest APN Sentium II Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-064, ul. Kołłątaja 8/4 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS: 0001008684, NIP: 7543283508, REGON: 386528822.

Jaki zakres Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W celu umożliwienia nam zaproponowania Ci konkretnej oferty pracy, dopasowanej do Twoich predyspozycji, doświadczenia oraz wymagań potrzebujemy następujący zestaw informacji o Tobie:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
 • Informacje dotyczące Twojego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz preferencji dotyczących zatrudnienia.
 • Informacje demograficzne takie jak Twój wiek czy adres zamieszkania.
 • „Dane wrażliwe”. Mogą to być informacje o Twojej płci, wieku, nałogach, wadze, wzroście oraz stanie zdrowia.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach, o których mowa w niniejszej Polityce lub w innych celach, będziemy Cię informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania o zasadach bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. O ile to będzie wymagane przepisami prawa, również zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach. W przypadku udzielenia takiej zgody masz prawo cofnąć ją w dowolnym czasie, co jednak pozostanie bez skutku na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane przed wycofaniem zgody. Okoliczność udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy mogli w przyszłości wykazać fakt jej udzielenia.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Musimy znać określone informacje o Tobie, aby zapewnić Ci indywidualnie dopasowaną ofertę pracy. Umożliwi to nam zapewnienie Ci najlepszych możliwości, a Tobie pozwoli zaoszczędzić czas, ponieważ nie będziesz musiał zapoznawać się z nieistotnymi dla Ciebie ofertami pracy. Większość danych podajesz nam sam, udostępniając informacje na kilka różnych sposobów, według własnego uznania. Mogą one zostać powierzone przez Ciebie poprzez:

 • wprowadzenie danych na stronie internetowej https://apnsentium.pl/ poprzez formularz zgłoszeniowy;
 • przesłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@apnsentium.pl
 • pozostawienie wersji drukowanej Twojego CV na wydarzeniu rekrutacyjnym, targach pracy lub w biurze administratora danych.
 • kontakt telefoniczny z naszymi konsultantami pod numerem telefonu: +48 500 401 901

Podstawy prawne przetwarzania

Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania,
w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

 1. Twoje dane osobowe jako osoby odwiedzającej naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
 2. Twoje dane osobowe jako osoby kontaktującej się z nami, przekazane nam w celu złożenia aplikacji, uzyskania informacji o ofercie pracy a także w celu zawarcia umowy, przetwarzamy na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się przed podaniem przez Ciebie danych osobowych,
 3. W przypadku zawarcia między nami umowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez nas zobowiązań wynikających z tej umowy. Dla przetwarzania danych osobowych w tym celu nie będziemy potrzebować Twojej osobnej zgody.
 4. W ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe do celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności. W tym celu również nie potrzebujemy uzyskiwać Twojej odrębnej zgody, choć w każdym czasie możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego uprzednio została wyrażona zgoda.

Czy moje dane osobowe przetwarzane są jeszcze w jakiś sposób?

W celu przeprowadzenia procesu selekcji kandydatów i dopasowania proponowanych ofert pracy do posiadanych przez Ciebie kwalifikacji oraz Twoich wymagań, informacje, które gromadzimy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

 1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,
 2. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
 3. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych niepseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies,
 4. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu i dopasowywania treści do tych preferencji,
 5. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

Z kim i w jaki sposób mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 • pisząc na adres pocztowy: biuro@apnsentium.pl
 • pisząc na adres e-mail Administratora danych: biuro@apnsentium.pl
 • poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych, pisząc na adres pocztowy: ul. Kołłątaja 8/4, 45-064 Opole lub adres elektroniczny: biuro@apnsentium.pl
 • telefonicznie, korzystając z numeru telefonu: +48 500 401 901

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na zasadzie powierzenia następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom, które przechowują informacje związane z Twoimi referencjami lub zgłoszeniem i pośredniczą pomiędzy nami jako podmiotem oferującym Ci konkretną ofertę pracy a Klientem, u którego możesz ją wykonywać.
 • naszym klientom, którzy chcą zapoznać się z Twoją aplikacją, zanim zdecydują się na współpracę z Tobą.
 • organom państwowym, jeżeli przepisy prawa zobowiązują nas do udostępnienia tych danych.
 • zewnętrznym dostawcom, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT);
 • zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);
 • platformom i dostawcom technologii marketingowej;

Możemy przekazywać Twoje dane także innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych wyrażonymi przez Ciebie zgodami.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe. Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich danych osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Jakie masz prawa?

Jako administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu (o czym mowa poniżej) wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Twoim szczególnym uprawnieniem jest prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to opiera się na przesłance naszego prawnie uzasadnionego interesu. Uprawnienie to przysługuje Ci w szczególności, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, którego dotyczył sprzeciw.
Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące liczone od dnia otrzymania od Ciebie tych danych. Przed upływem 24 miesięcy możemy skontaktować się z Tobą w celu ustalenia czy chcesz udzielić zgody na dalszy okres kolejnych 24 miesięcy.
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy, dlatego zachowamy Twoje dane osobowe do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania.
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy- maksymalnie 10 lat. Szczegółowe informacje o okresie i podstawie przechowywania danych osobowych otrzymasz na każdym etapie współpracy z nami.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM https://apnsentium.pl

Serwis https://apnsentium.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Nasze witryny mogą wykorzystywać pliki „cookies” które służą identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszych serwisów. Pliki te zapewniają poprawne działanie Witryny. Pliki Cookies stosowane w serwisach https://apnsentium.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Gromadzenie danych na stronie https://apnsentium.pl

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również między innymi:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony https://apnsentium.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony https://apnsentium.pl Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są używane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp. Pliki cookies wykorzystywane są na stronie https://apnsentium.pl w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • dopasowania treści reklam emitowanych w serwisie, • mierzenia skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
 • dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing).

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies wykorzystywanych na stronie https://apnsentium.pl :

 • „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • stałe” (persistent cookies), które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Na stronie https://apnsentium.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika na stronie https://apnsentium.pl W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).   Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym serwisu https://apnsentium.pl. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookies.

Pliki cookies stron trzecich

Serwis https://apnsentium.pl wykorzystuje w szczególności statystyki i pliki cookies firmy Google dla oceny skuteczności własnych działań i kampanii reklamowych oraz analizy ruchu użytkowników na stronie https://apnsentium.pl . Pliki cookies firmy Google mogą w szczególności być umieszczane na komputerze użytkownika po kliknięciu lub obejrzeniu reklamy. Nie zawierają one danych osobowych ani danych kontaktowych. Celem umieszczania tych plików jest mierzenie skuteczności reklamy i identyfikowania, czy dana reklama doprowadziła do podjęcia przez użytkownika pożądanej akcji na stronie https://apnsentium.pl Szczegółowe informacje o sposobie wykorzystywania informacji gromadzonych dzięki plikom cookies przez Google znajdują się na stronie Centrum ochrony prywatności Google.

Strony trzecie (dostawcy zewnętrzni), w tym Google, mogą wyświetlać reklamy publikowane przez APN Sentium II https://apnsentium.pl w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookies lub korzystać z obrazów typu web beacon w celu gromadzenia informacji na stronach internetowych i następnie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach serwisu https://apnsentium.pl lub innych stronach powiązanych z APN Sentium II https://apnsentium.pl a także innych stronach internetowych. Istnieje możliwość zrezygnowania z tej opcji i zablokowania plików tych cookies Google na stronie: Centrum ochrony prywatności Google. Możemy prowadzić kampanie reklamowe w oparciu o poprzednie wizyty użytkownika na stronie https://apnsentium.pl jak również dostępną na zasadzie statystycznej informację o zainteresowaniach użytkownika określanych na podstawie wcześniej przez niego odwiedzanych stron internetowych celem przedstawienia mu swojej oferty bądź ponownego przyciągnięcia użytkownika do odwiedzenia strony https://apnsentium.pl. Reklamy te nie będą zawierać danych osobowych użytkownika ani nie będą w jednoznaczny sposób sugerować, że użytkownik dokonał określonej akcji na stronie https://apnsentium.pl.